Kentsel Gelişim için Gönüllük Girişimleri Projesi

Derneğimiz tarafından yapılan ihtiyaç analizi kapsamında , bu proje özelinde ele aldığımız en temel sorun gençlerde
mevcut olan "İngilizce Biliyorum Ama Konuşamıyorum" algısıdır. Bu soruna ilişkin olarak yapılan sorun analizi sonrasındabir hedef analizi çalışması gerçekleşmiş ve bu analiz çalışması ile de projemizin genel amacı ve bazı özel hedefleri ortaya çıkmıştır. ESC programına uygun olarak faaliyetler planlanmış ve ortakların sürece dahil edilmesiyle de tüm faaliyetler son halini almıştır. Bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkması beklenen sonuçlar ile projemizin müdahale mantığı tamamlanmış olacaktır.
Projemizin Genel Amacı : Başta Malatya ili olmak üzere 18-30 yaş arası gençlerimizin Yabancı Dil Konuşma Becerilerinin Arttırılması ile Dünya ile rekabet edebilir temel becerilere sahip gençlerin sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Projemizin bu genel amacına katkı sağlayacak bu proje özelinde belirlediğimiz özel hedefler ise aşağıda belirtildiği gibidir :
ÖH1 : Gençlere İngilizce konuşma becerilerini kazandıracak yaygın eğitim ortamlarının hazırlanmasını ve bu ortamların sürdürülebilirliğini sağlamak.
ÖH2 : Gençlere "Gönüllülük" kavramının kazandırılması için çalışmalar yürütmek ve Avrupa Gönüllülük Hizmetinin
yerelde bulunan gençlerde tanınırlığını arttırmak.
ÖH3 : Gençlere Avrupa Vatandaşlığı kavramını uygulamalı olarak göstermek ve onların Avrupa İşbirliği süreçlerine
katılımını sağlamak.
ÖH4 : Çeşitli konularda dezavantajlı gençlere öncelik vererek onların sosyal dahil edilme süreçlerini hızlandırıp fırsat
eşitliğini sağlamak.
ÖH5 : Gençlere "Çok Dillilik" ilkesi gereğince İngilizce'nin yanında en az 1 yabancı dile ilgi duymalarını sağlayıp öğrenme isteklerini teşvik etmek.
ÖH6 : Derneğimizin ve Malatya'nın Avrupa'da yer alan STKlarla sürdürülebilir işbirliği ortamını oluşturmak.