Çalışma Alanları

GÖNÜLLÜLÜK

Gönüllülük, dayanışma veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir. Gönüllü çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal faydanın yanı sıra, gönüllü çalışmalar içerisinde yer alan gençlerin; sorun çözme ve iletişim becerileri gelişir, takım çalışmasını, toplumsal yaşam içerisinde daha hoşgörülü olmayı, işbirliği yapmayı ve dayanışmayı öğrenir, toplumu ve dünyayı daha iyi kavrar, yeni yaşam deneyimleri kazanır, özgüveni artar, değer yargıları gelişir.

İNSANİ YARDIM GÖNÜLLÜLÜĞÜ için “Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri” eyleminin ilkeleri, amaçları ve gerekliliklerine uygun olarak yüksek kaliteli dayanışma faaliyetleri yürütülmektedir.

İnsani yardım ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetler

Katılımcıların güvenliğinin ve sağlığının garanti altına alınması ve önerilen konaklama ve işe yerleştirme ile ilgili tüm risklerin gözden geçirilmesi

Zararlı faaliyetlerden kaçınma ilkesine uyulması için gerekli tedbirlerin alınması

Yeterli pratik ve lojistik düzenlemelerin sağlanması

Katılımcılar için mentorluk desteğinin sağlanması

KEGED tarafsızlık prensibi ile hareket eder ve tüm insanların eşit olarak yaratıldıklarına ve onurlu bir yaşam sürdürmeye, barınmaya, beslenmeye, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, eğitim görmeye ve insanca yaşamaya uygun standartlara sahip olma hakları olduğuna inanır.

Bu inanç doğrultusunda bu alanlarda projeler tasarlar ve uygulamaya geçirir.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

Gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve gerçekleştirebilmeleri amacıyla tasarlanan bir öğrenme ortamının yaratılmasına yönelik yapılan sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Gençlik Çalışması, gençlerin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve hakları doğrultusunda, bireysel, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak birbirinden farklı faaliyet türü ve yaklaşımı ifade eden, gençleri merkeze alan eğitsel bir süreçtir. KEGED tüm program, proje ve faaliyetlerini gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde pedagojik bir yaklaşımla ele alır ve uygular.

KEGED olarak, gençlik çalışmalarının disiplinler ve sektörler arası bir yaklaşımla ele alınarak standartlarının ve kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden birisidir.

GENÇLİK POLİTİKALARI

Ulusal gençlik politikası; devletin genç nüfusun yaşam standartlarını iyileştirecek şartları ve fırsatları taahhüt etmesi ve bunları harekete geçirmesi olarak özetlenebilir. Gençlerin toplumsal, siyasal, sanatsal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımına olanak sağlayacak, sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül gençlik politikaları, gençlerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının çözümüne büyük ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

KEGED Türkiye’de gençlik politikalarının, kalkınma politikalarıyla uyumunu kolaylaştırabilecek sektörler ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınabilmesi için gayret göstermekte ve geliştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ

Gençlik bilgilendirmesi, gençlerin olumlu yaşam tercihleri yapma ve doğru kararlar verme becerilerini geliştiren, içerisinde eğitiminde yer aldığı bir öğrenme yöntemidir.

Gençlik Bilgilendirmesi; genç bireylerin yeteneklerinin gelişimini, faydalı hizmet, olanak ve fırsatlara erişimlerini, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını ve sorunlarının çözümünün yolunu bulmayı kendilerinin öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir.

Dijital iletişim ve teknolojik gelişim farklı bilgi kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırsa bile, gündelik yaşam içerisinde doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi kullanmak halen birçok genç için kolay ve anlaşılır değildir. KEGED, gençlerin kendi yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilmelerini ve Avrupa Birliği fırsatlarından yararlanabilmelerini sağlayabilmek için bilgilendirmeler yapmaktadır.